No.10010829 ViewReplyOriginalReport
Drills popping out of nowhere? Not entirely bullshit:

http://www.youtube.com/watch?v=me5Zzm2TXh4